Република България

Министерство на образованието и науката


Статистическа информация


За данни от системата на предучилищното и училищното образование, използвайте Националната електронна информационна система на предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО)


Регистър на документите за завършено основно образование, средно образование

и/или придобита степен на професионална квалификация

Регистър на действащи и прекъснали студенти и докторанти

Регистър на завършилите студенти

·      Брой завършили средно образование по области и видове училища

·      Брой завършили средно образование по области и изучаван профил/професия

·      Брой ученици, придобили степен на професионална квалификация - по групи професионални направления

·      Среден успех на учениците, завършили средно образование, по области и видове училища

·      Среден успех на учениците, завършили средно образование, по области и изучаван профил/професия

·      Брой ученици, завършили основно образование по области и видове училища

·         Брой действащи студенти и докторанти по ОКС и специалност

·         Брой действащи студенти и докторанти по специалност и курс

·         Брой действащи студенти и докторанти по специалност и форма на обучение

·         Брой действащи чуждестранни студенти и докторанти

·      Брой завършили студенти по професионални направления

·      Брой завършили чуждестранни студенти